Opdatering om virksomhedsstatus på CanopyLAB A/S

I august 2022 blev ét af CanopyLAB’s selskaber sendt til tvangsopløsning grundet en for sent indleveret årsrapport. Virksomheden søgte om genoprettelse den 13. september 2022. Første ansøgning blev afvist grundet en procedurefejl i et referat, hvorefter der den 13. november 2022 blev søgt om genoprettelse på ny.

Den 1. marts 2023 modtog CanopyLAB A/S en afvisning af registrering af genoptagelsen. Selskabet er uenig i afgørelsen, hvorfor denne blev anket til Erhvervsankenævnet. På baggrund af en delkendelse i sagen CanopyLAB A/S mod Erhvervsstyrelsen er CanopyLAB A/S tildelt opsættende virkning i sagen. Selskabet er glade for udfaldet og har i forbindelse med delkendelsen forbeholdt sig selskabets fulde retsstilling i enhver henseende i forhold til det/de tab, som Erhvervsstyrelsens beslutning har påført selskabet.

CanopyLAB fortsætter driften uforstyrret, ligesom man har gjort det sidste halve år, gennem CanopyLABs adskillige juridiske enheder i ind- og udland.

CanopyLAB aktionærer har antaget advokat Peter Krarup som fusionsrådgiver. I forbindelse med anken til Erhvervsankenævnet forventes det, at selskabet bliver genoptaget igen, men henset til fristerne og de tidsmæssige aspekter, arbejdes der parallelt dermed med at få selskabet fusioneret, idet selskabet har kunder og brugere som skal serviceres optimalt i den mellemliggende periode.

Ved spørgsmål henvises til advokat Peter W. R. Krarup, Mazanti-Andersen.

Datterselskabet CanopyLAB Denmark ApS blev den 31. januar 2023 udskilt fra CanopyLAB A/S for at kunne aflægge selvstændigt årsregnskab for 2022. Dette blev gjort med henblik på at tilbageføre selskabet, når regnskabsaflæggelsen for 2022 var sket. Årsrapport for 2022 blev godkendt den 30. maj 2023, og selskabet blev tilbageført vederlagsfrit til CanopyLAB A/S pr. 31. maj 2023. Registreringen af de ændrede ejerforhold er sket den 28. august 2023.