Privatlivspolitik.

Denne Privatlivspolitik er for at hjælpe dig til at forstå, hvilken information vi samler, og hvorfor vi samler den.

CanopyLAB er dataansvarlig, og vi sikrer, at din Personlige Data behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Når du videregiver oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person (“Personlige data”) på CanopyLAB-webstedet og / eller på CanopyLAB-læringsplatformen (“Tjenesten”) indsamler og behandler vi disse oplysninger. Beskyttelsen af dine personoplysninger er vigtig for os, og vi ønsker at forklare, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

For at beskytte dine personoplysninger bedst muligt vurderer vi løbende risikoniveauet for, at vores databehandling påvirker dine rettigheder. Vi er især opmærksomme på risikoen for, at du udsættes for diskrimination eller ID-tyveri, eller at du lider økonomisk tab, tab af omdømme eller databeskyttelse.

1. Hvilken slags personlige data indsamler vi?

1.1 Vi indsamler følgende personoplysninger, når du tilmelder dig og bruger tjenesten:

 • navn,
 • e-mailadresse,
 • jobtitel,
 • organisatorisk tilknytning, hvis nogen 
 • Kurser,
 • videnstags,
 • øvelsestags,
 • synes godt om, delinger og kommentering af indlæg,
 • følgen og følgere,
 • personlige direkte beskeder,
 • biografitekst,
 • personlige indlæg,
 • afleveringer,
 • historie for træningsprogram og -progression.

2. Til hvilket formål bruger vi dine personlige data?

1.2 Vi bruger dine personlige data til at oprette en datadrevet læringsplatform for at give differentierede og adaptive læringsoplevelser målrettet den enkelte bruger og for at give dig indsigt i din personlige læringshistorik og progression.
 
 

3. Vi behandler kun relevante personoplysninger

3.1 Vi behandler kun personoplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for den type data, der er relevante for os. Det samme gælder mængden af personoplysninger, vi behandler – vi behandler ikke flere personoplysninger, end det er nødvendigt til det specifikke formål.
 
 

4. Vi behandler kun de krævede personoplysninger

4.1 Vi indsamler, behandler og gemmer kun de personlige data, der er erhvervet for at opfylde de allerede etablerede formål. Derudover kan det ved lov besluttes, hvilke data vi skal indsamle og gemme for at drive vores forretning. Typen og omfanget af de personoplysninger, vi behandler, kan også være krævet for at opfylde en kontrakt eller anden juridisk forpligtelse.

4.2 Vi ønsker at sikre, at vi kun behandler de personoplysninger, der er nødvendige for hvert af vores specifikke formål. Derfor indsamler vores it-systemer kun de personoplysninger, der er nødvendige som standard. Det sikres også automatisk, at mængden af behandling ikke er unødvendigt stor, og lagringstiden ikke er for omfattende.

4.3 For at beskytte dig mod uautoriserede personer, der får adgang til dine personlige data, bruger vi it-løsninger, der automatisk sikrer, at dine data kun er tilgængelige for de relevante medarbejdere. Der er desuden indbygget beskyttelse mod et ubegrænset antal personer, der modtager adgang til dine data.

4.4 For at opdage, forhindre og tackle svindel, uautoriseret brug af Tjenesten, overtrædelser af vores vilkår eller politikker eller anden skadelig eller ulovlig aktivitet eller for at beskytte os selv eller vores brugere, vil vi undersøge brugerbrugerhistorikken for nogen af vores brugere efter modtagelse en troværdig klage vedrørende brugen af denne brugers Tjeneste, eller hvis vi ellers bliver opmærksomme på misbrug af Tjenesten fra denne bruger.

Før vi undersøger en brugerbrugerhistorik for en af vores brugere, underretter vi brugeren om undersøgelsen samt vores grunde til at gennemføre sådan, medmindre omstændighederne forhindrer os i at gøre det af vigtige grunde af offentlig interesse.

5. Vi ændrer eventuelle unøjagtige personoplysninger om dig

5.1 Da Tjenesterne er afhængige af, at dine personlige data er nøjagtige og opdaterede, beder vi dig om at give os relevante ændringer af dine personlige data, så vi kan ændre vores register i overensstemmelse hermed.

6. Hvor længe opbevarer vi dine personlige data?

6.1 Vi sletter dine personlige data, når de ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål, som vi indsamlede, behandlede og lagrede dem til. Vi sletter dine personlige data på din anmodning i henhold til afsnit 12 eller ved opsigelse af dit abonnement på tjenesterne.

7. Vi indhenter dit samtykke inden vi behandler dine personoplysninger

7.1 Vi indhenter dit samtykke inden vi behandler dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre vi har et juridisk grundlag for at indsamle dem. Hvis vi indsamler dine personoplysninger på et sådant juridisk grundlag, informerer vi dig om et sådant grundlag samt enhver legitim interesse i at behandle disse personoplysninger.

7.2 Dit samtykke er frivilligt og kan når som helst trækkes tilbage ved at kontakte os. Vi sørger for, at det skal være så let at trække sig tilbage som at give dit samtykke. Kontakt os venligst på følgende adresse, hvis du vil trække dit samtykke tilbage eller har spørgsmål vedrørende ovenstående: data@canopylab.com

7.3 Hvis vi ønsker at behandle dine personoplysninger til et andet formål, informerer vi dig og indhenter dit samtykke, inden vi begynder behandlingen af dine personoplysninger. Hvis vi har andre juridiske grunde til at behandle dine personoplysninger end dit samtykke, informerer vi dig herom.

8. Vi videregiver ikke dine personoplysninger uden dit samtykke

8.1 I nogle tilfælde videregiver vi personoplysningerne til andre. Videregivelse af personoplysninger finder sted i det omfang, og til hvem det er nødvendigt for, at vi kan levere tjenesten til dig.

8.2 Dine personoplysninger kan videregives til: (i) leverandører, som vi samarbejder med for at støtte vores firma (f.eks. Leverandører af tjenester og teknisk support); eller (ii) hvis det kræves af lov, retskendelse eller af gældende lovgivning.

8.3 For at beskytte dine rettigheder bliver dine personlige data gjort irreversibelt anonyme på en sådan måde, at du ikke længere kan identificeres, inden vi videregiver data til dit arbejdssted.

8.4 Hvis vi overfører dine personlige data til samarbejdspartnere eller andre parter, herunder til markedsføringsformål, får vi dit samtykke og informerer dig om, hvordan dine data vil blive brugt. Du kan når som helst gøre indsigelse mod denne form for videregivelse, og du kan udelukke dig selv fra markedsføringsanmodninger i CPR-registreringsdatabasen.

8.5 Vi får ikke dit samtykke, hvis vi er juridisk forpligtet til at videregive dine personlige data, for eksempel som en del af rapportering til en myndighed.

9. Datasikkerhed – hvilke foranstaltninger træffer vi?

9.1 Vi tager forholdsregler af teknisk og organisatorisk art for at beskytte dine personlige data mod manipulation, tab, ødelæggelse eller adgang fra uautoriserede personer. Vores forsigtighedsforanstaltninger revideres regelmæssigt for at vi kan leve op til lovgivningskravene til et passende datasikkerhedssystem.

9.2 Vi kan dog ikke garantere, at dataene er fuldstændigt beskyttet mod enkeltpersoner, der ønsker og lykkes med at bryde vores forsigtighedsforanstaltninger og få adgang til at overføre information på Internettet, f.eks. via e-mail.

9.3 I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i høje risici for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, underretter vi dig om sikkerhedsbruddet uden unødig forsinkelse.

10. Cookies – vi får dit samtykke inden installation af cookies

10.1 Inden vi installerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Dog kræves cookies for at sikre funktionalitet og indstillinger uden dit samtykke.

10.2 Du kan finde flere oplysninger på hjemmesiden om vores brug af cookies og hvordan du sletter eller afviser dem. Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke, skal du se instruktionerne under vores cookiepolitik.

11. Adgang – du har ret til at få adgang til dine personlige data

11.1 Du har ret til at vide, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvorfra de stammer, og til hvilket formål vi bruger dem. Vi fortæller dig, hvor længe vi opbevarer dem, og hvem der modtager dem.

11.2 På din anmodning vil vi videregive, hvilke data vi behandler om dig. Adgang kan dog være begrænset til beskyttelse af andre personers privatliv, forretningshemmeligheder og intellektuelle ejendomsrettigheder.

11.3 Du kan udøve disse rettigheder ved at kontakte os via e-mail på data@canopylab.com.
.

12. Rettelse eller sletning – du har ret til at få unøjagtige personoplysninger rettet eller slettet

12.1 Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du kan kontakte os og informere os om unøjagtighederne og hvordan de kan rettes.

12.2 I nogle tilfælde er vi forpligtede til at slette dine personoplysninger. Dette gælder f.eks. Hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine personlige data ikke længere er nødvendige for det formål, hvortil vi har fået dem, kan du muligvis have dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personlige data behandles i strid med loven eller andre juridiske forpligtelser.

12.3 Når du sender en anmodning om at rette eller slette dine personlige data til os, vil vi undersøge, om betingelserne er opfyldt, og i givet fald foretage ændringer eller sletninger så hurtigt som muligt.

13. Klager – du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger

13.1 Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan gøre indsigelse via e-mail på data@canopylab.com. Hvis din modstand er berettiget, stopper vi behandlingen af dine personoplysninger.

14. Dataportabilitet – du har ret til at hente dine personlige data

14.1 Du har ret til at modtage de personoplysninger, du har stillet til rådighed for os, og de, hvis nogen, vi har indsamlet fra en tredjepart baseret på dit samtykke. Hvis vi behandler personoplysninger om dig som en del af en kontrakt, som du er part i, har du også ret til at modtage disse personoplysninger. Du har også ret til at overføre disse personoplysninger til en anden tjenesteudbyder. Hvis du ønsker at udøve din ret til dataportabilitet, overfører vi dine personoplysninger til dig eller til den tjenesteudbyder, du vælger, i et almindeligt anvendt format

14.2 Hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger afhænger af typen af data og det formål, hvortil vi behandler dataene. Vi opbevarer dine personlige oplysninger i den periode, der er nødvendig for at opfylde de formål, der er beskrevet i denne fortrolighedsmeddelelse, medmindre en længere opbevaringsperiode er påkrævet eller tilladt ved lov.

15. Kontakt os, hvis du ønsker at udøve dine rettigheder

15.1 Kontakt os venligst via e-mail data@canopylab.com.

15.2 Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet eller modsætte os vores databehandling, vil vi undersøge og svare på din anmodning så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din anmodning.

15.3 Hvis vi ikke fuldt ud overholder din indsigelse, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet ved at følge instruktionerne på Datatilsynets websted: https://www.datatilsynet.dk/english/the-danish-data-protection-agency/contact/

Version November 2020